Share on facebook
Podijelite na Twitteru
Podijelite na linkedin
Podijelite na whatsapp-u

Teme

Uslovi

Sadržaj:

Član 1 - Definicije
Član 2 - Identitet preduzetnika
Član 3 - Primjenjivost
Član 4 - Ponuda
Član 5 - Sporazum
Član 6 - Pravo na povlačenje
Član 7 - Obaveze potrošača tokom perioda hlađenja
Član 8 - Ostvarivanje prava na odustajanje od strane potrošača i na njegove troškove
Član 9 - Obaveze poduzetnika u slučaju povlačenja
Član 10 - Isključenje prava na povlačenje
Član 11 - Cena
Član 12 - Usklađenost i dodatna garancija
Član 13 - Isporuka i izvršenje
Član 14 - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i produženje
Član 15 - Plaćanje
Član 16 - Postupak za žalbe
Član 17 - Sporovi
Član 18 - Dodatne ili različite odredbe
Prilog 1 - Obrazac za otkazivanje

Član 1 - Definicije

Sljedeće definicije primjenjuju se na ove uvjete i odredbe:

 1. Dodatni dogovor: ugovor kojim potrošač nabavlja proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge u vezi s sporazumom na daljinu, a tu robu, digitalni sadržaj i / ili usluge isporučuje poduzetnik ili treća strana na temelju sporazuma između te treće strane i preduzetnik;
 2. Vreme refleksije: period u kojem potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustajanje;
 3. Potrošački: fizička osoba koja ne djeluje u svrhe povezane sa svojom trgovinskom, poslovnom, zanatskom ili profesionalnom djelatnošću;
 4. Dag: kalendarski dan;
 5. Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i isporučeni u digitalnom obliku;
 6. Trajanje ugovora: sporazum koji se odnosi na redovnu isporuku robe, usluga i / ili digitalnog sadržaja tokom određenog perioda;
 7. Održiv nosilac podataka: bilo koji alat - uključujući e-poštu - koji omogućava potrošaču ili poduzetniku pohranjivanje podataka koji su njemu osobno upućeni na način koji olakšava buduće savjetovanje ili upotrebu u periodu koji je prilagođen svrsi za koju informacije su namijenjene i omogućavaju nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka;
 8. Pravo na povlačenje: mogućnost da potrošač u roku rashlađivanja otkaže sporazum o daljini;
 9. Preduzetnik: fizička ili pravna osoba koja potrošačima na daljinu nudi proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i / ili uslugama;
 10. Ugovor na daljinu: ugovor sklopljen između poduzetnika i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili usluga na daljinu, kojim se do i uključujući zaključivanje ugovora isključuje ili koristi zajednički ili više tehnika daljinske komunikacije;
 11. Obrazac za otkazivanje: obrazac za povlačenje europskog modela sadržan u Dodatku I ovih uvjeta. Prilog I ne mora biti dostupan ako potrošač nema pravo na povlačenje s obzirom na njegovu narudžbu;
 12. Tehnologija daljinske komunikacije: znači da se mogu koristiti za zaključivanje ugovora, bez da potrošač i trgovac moraju istovremeno biti na istom mjestu.

Član 2 - Identitet preduzetnika

DODATNA VRIJEDNOST, trguje pod imenom Experience The Now

Binckhorstlaan 135
2516 BA Haag

Broj telefona: 0624 616974
Adresa e-pošte: vidi http://ervaarhet.nu/contact/

Broj Privredne Komore: 27179800

Edwin van der Hoeven član je CRKBO pod imenom Experience It Now.

Član 3 - Primjenjivost

 1. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu poduzetnika i na svaki ugovor sklopljen između poduzetnika i potrošača.
 2. Prije sklapanja sporazuma o daljini potrošač je tekst ovih općih uvjeta dostupan na uvid. Ako to nije razumno moguće, poduzetnik će prije zaključivanja sporazuma na daljinu naznačiti kako se opći uvjeti mogu pogledati na poduzetnika i da će im na zahtjev potrošača biti što brže poslan.
 3. Ako je ugovor o daljini sklopljen elektroničkim putem, suprotno prethodnom stavku i prije sklapanja ugovora o daljini, tekst ovih općih uvjeta potrošaču može biti dostupan elektronički na način na koji potrošač može mogu se na jednostavan način pohraniti na trajni nosač podataka. Ako to nije razumno moguće, bit će naznačeno prije sklapanja ugovora na daljinu gdje se opći uvjeti mogu čitati elektroničkim putem i da će na zahtjev potrošača biti besplatni elektronički ili na drugi način.
 4. U slučaju da se pored ovih općih uvjeta primjenjuju posebni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stavak primjenjuju se na odgovarajući način, a u slučaju sukobljenih uvjeta, potrošač se uvijek može pozvati na primjenjivu odredbu koja mu je najpovoljnija. .

 

Član 4 - Ponuda

 1. Ako ponuda ima ograničeno trajanje ili podliježe uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
 2. Ponuda sadrži cjelovit i točan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili ponuđenih usluga. Opis je dovoljno detaljan kako bi omogućio ispravnu procjenu ponude od strane potrošača. Ako poduzetnik koristi slike, to su istinski prikazi ponuđenih proizvoda, usluga i / ili digitalnog sadržaja. Očigledne greške ili pogreške u ponudi ne obavezuju poduzetnika.
 3. Svaka ponuda sadrži takve podatke da je potrošaču jasno koje su prava i obveze vezane za prihvaćanje ponude.

Član 5 - Sporazum

 1. Na ugovor se primjenjuju odredbe stavka 4, zaključene u trenutku kada potrošač prihvati ponudu i poštuje odgovarajuće uvjete.
 2. Ako je potrošač prihvatio ponudu elektronskim putem, poduzetnik će odmah elektronskim putem potvrditi primitak prihvaćanja ponude. Sve dok poduzetnik nije potvrdio primitak ovog prijema, potrošač može raskinuti ugovor.
 3. Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao elektronički prijenos podataka i osigurat će sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektronskim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti.
 4. U zakonskim okvirima, poduzetnik se može - informirati može li potrošač ispuniti svoje obaveze plaćanja, kao i sve one činjenice i faktori koji su važni za odgovorno zaključivanje ugovora na daljinu. Ako na osnovu ove istrage poduzetnik ima opravdanih razloga da ne zaključi sporazum, ima pravo odbiti nalog ili zahtjev ili priložiti posebne uvjete za provedbu.
 5. Poduzetnik će sljedeće informacije potrošaču poslati najkasnije o isporuci proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, u pisanom obliku ili na takav način da ga potrošači mogu na pristupačan način pohraniti na trajnom mediju:
  1. adresa posjete poduzeća poduzetnika u koju potrošač može otići s prigovorima;
  2. uvjete pod kojima i način na koji potrošač može ostvariti pravo na povlačenje ili jasnu izjavu u vezi s isključenjem prava na odustajanje;
  3. informacije o garancijama i postojećoj usluzi nakon kupovine;
  4. cijena koja uključuje sve poreze proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja; prema potrebi, troškovi dostave; i način plaćanja, isporuke ili primjene sporazuma na daljinu;
  5. zahtjeve za otkazivanje sporazuma ako ugovor ima više od jedne godine ili je neodređeno;
  6. ako potrošač ima pravo na povlačenje, obrazac za povlačenje.
 6. U slučaju produžene transakcije, odredba iz prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.

Član 6 - Pravo na odustajanje

Za proizvode:

 1. Potrošač može raskinuti ugovor u vezi s kupnjom proizvoda tokom razdoblja hlađenja od najmanje 14 dana bez navođenja razloga. Poduzetnik može tražiti od potrošača razlog povlačenja, ali ne i obvezujući ga da navede svoje razloge.
 2. Razdoblje hlađenja iz stavka 1 započinje dan nakon što je potrošač ili treća osoba koju je potrošač unaprijed odredio, a koja nije prijevoznik, primila proizvod, ili:
  1. ako je potrošač naručio nekoliko proizvoda istim redoslijedom: dan kada je potrošač ili treća osoba koju je on odredio primio posljednji proizvod. Poduzetnik može, pod uvjetom da je potrošača jasno obavijestiti prije postupka narudžbe, odbiti narudžbu za nekoliko proizvoda s različitim rokom isporuke.
  2. ako se isporuka proizvoda sastoji od više pošiljaka ili dijelova: dana kada je potrošač ili treća osoba koju je on odredio primio zadnju pošiljku ili dio;
  3. za sporazume o redovnoj isporuci proizvoda u određenom periodu: dan kada je potrošač ili treća osoba koju je on odredio primio prvi proizvod.

Za usluge i digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na opipljivom mediju:

 1. Potrošač može raskinuti ugovor o usluzi i ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na opipljivom mediju najmanje 14 dana bez navođenja razloga. Poduzetnik može tražiti od potrošača razlog povlačenja, ali ne i obvezujući ga da navede svoje razloge.
 2. Razmatranje iz stavka 3 započinje dan nakon zaključenja sporazuma.

Produljeno razdoblje hlađenja za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nisu isporučeni na opipljivom mediju ako nije obaviješteno o pravu na povlačenje:

 1. Ako poduzetnik potrošaču nije pružio zakonski tražene podatke o pravu na povlačenje ili obrazac za povlačenje, razdoblje hlađenja završava dvanaest mjeseci nakon isteka prvobitnog razdoblja hlađenja određenog u skladu s prethodnim stavcima ovog članka.
 2. Ako je trgovac potrošaču dostavio informacije iz prethodnog stavka u roku od dvanaest mjeseci od datuma početka prvobitnog razdoblja hlađenja, period hlađenja ističe 14 dana nakon dana kada je potrošač primio te informacije.

Član 7 - Obaveze potrošača tokom perioda razmišljanja

 1. Potrošač će tokom perioda hlađenja pažljivo postupati s proizvodom i ambalažom. On će samo raspakirati ili upotrijebiti proizvod u mjeri koja je nužna za utvrđivanje prirode, karakteristika i rada proizvoda. Osnovno načelo ovdje je da potrošač može proizvoditi i pregledavati proizvod samo ono što bi mu bilo dopušteno učiniti u trgovini.
 2. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat načina rukovanja proizvodom koji nadilazi ono što je dopušteno u stavku 1.
 3. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu poduzetnik nije pružio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustajanje prije ili nakon zaključenja ugovora.

Član 8. Vršenje prava na odustajanje od potrošača i troškovi istog

 1. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, mora to prijaviti poduzetniku u roku za odustajanje putem obrasca za povlačenje modela ili na drugi nedvosmislen način.
 2. Što je prije moguće, ali u roku od 14 dana od dana koji slijedi nakon obavijesti iz stavka 1, potrošač vraća proizvod ili ga preda poduzetniku (agentu). Ovo nije neophodno ako je poduzetnik ponudio da sam uzme proizvod. Potrošač je u svakom slučaju promatrao razdoblje povrata ako proizvod vrati prije isteka razdoblja hlađenja.
 3. Potrošač vraća proizvod sa svim isporučenim dodacima, ako je to razumno moguće u izvornom stanju i ambalaži, te u skladu s razumnim i jasnim uputama koje pruža poduzetnik.
 4. Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno ostvarivanje prava na povlačenje leži na potrošaču.
 5. Potrošač snosi izravne troškove vraćanja proizvoda. Ako poduzetnik nije izvijestio da potrošač mora snositi te troškove ili ako poduzetnik naznači da snosi troškove sam, potrošač ne mora snositi troškove povrata.
 6. Ako se potrošač povuče nakon što je prvo izričito zatražio da pružanje usluge ili opskrba plinom, vodom ili električnom energijom koja nisu spremna za prodaju, započne u ograničenom količini ili količini tijekom razdoblja hlađenja, potrošač je poduzetnik i dugujemo iznos koji je proporcionalan onom dijelu obveza koji je poduzetnik ispunio u trenutku otkaza, u odnosu na potpuno ispunjenje obveze.
 7. Potrošač ne snosi nikakve troškove za obavljanje usluga ili opskrbu vodom, plinom ili električnom energijom koji nisu spremni za prodaju u ograničenom količini ili količini, ili za isporuku daljinskog grijanja, ako:
  1. poduzetnik nije potrošaču pružio zakonom propisane podatke o pravu na povlačenje, nadoknadi troškova ili obrascu za povlačenje ili;
  2. potrošač nije izričito zatražio početak izvođenja usluge ili opskrbe plinom, vodom, električnom energijom ili daljinskim grijanjem tokom razdoblja hlađenja.
 8. Potrošač ne snosi nikakve troškove za potpunu ili djelomičnu isporuku digitalnog sadržaja koji nije isporučen na opipljivom mediju ako:
  1. prije isporuke nije izričito pristao započeti poštivanje sporazuma prije kraja razdoblja razmišljanja;
  2. nije priznao da je prilikom davanja dozvole izgubio pravo na povlačenje; ili
  3. poduzetnik nije uspio potvrditi ovu izjavu od potrošača.
 9. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na povlačenje, svi dodatni ugovori raskidaju se primjenom zakona.

Član 9 - Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja

 1. Ako trgovac omogući potrošaču da se povuče elektroničkim putem, odmah će poslati potvrdu o primitku nakon što primi ovu obavijest.
 2. Poduzetnik vraća sve uplate koje izvršava potrošač, uključujući sve troškove isporuke koje poduzetnik naplati za vraćeni proizvod, odmah, ali u roku od 14 dana nakon dana kada ga potrošač obavijesti o otkazu. Ako poduzetnik ne ponudi da sam kupi proizvod, on može pričekati da ga vrati dok ne primi proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je poslao proizvod, ovisno što je ranije.
 3. Poduzetnik koristi isti način plaćanja koji je potrošač koristio za nadoknadu, osim ako potrošač ne pristane na drugačiji način. Nadoknada je za potrošača besplatna.
 4. Ako se potrošač odlučio za skuplji način isporuke od najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora vratiti dodatne troškove za skuplji način.

Član 10 - Izuzimanje prava na odustajanje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava povlačenja, ali samo ako je poduzetnik to jasno rekao u ponudi, barem na vrijeme za zaključenje ugovora:

 1. Proizvodi ili usluge čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu pojaviti u roku povlačenja;
 2. Ugovori zaključeni tokom javne aukcije. Javna aukcija podrazumijeva način prodaje u kojem poduzetnik proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge nudi potrošaču koji je osobno prisutan ili kojem je data mogućnost da bude lično prisutan na aukciji, pod vodstvom aukcionara i u kojem uspješni ponuđač dužan je kupiti proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge;
 3. Ugovori o uslugama, nakon potpunog obavljanja usluge, ali samo ako:
  1. izvedba je započela izričitim prethodnim pristankom potrošača; i
  2. potrošač je izjavio da gubi pravo na povlačenje nakon što poduzetnik u potpunosti izvrši sporazum;
 4. Paketno putovanje kao što je navedeno u članku 7: 500 BW i ugovori o prevozu putnika;
 5. Ugovori o uslugama za pružanje smještaja, ako je ugovorom predviđen određeni datum ili razdoblje izvršenja, a osim za stambene svrhe, prijevoz robe, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstvo;
 6. Sporazumi koji se odnose na slobodno vrijeme, ako je ugovorom predviđen određeni datum ili razdoblje izvršenja;
 7. Proizvodi proizvedeni prema specifikacijama potrošača, koji nisu prefabrikovani, a koji se proizvode na osnovu individualnog izbora ili odluke potrošača, ili koji su jasno namijenjeni određenoj osobi;
 8. Proizvodi koji se brzo pokvare ili imaju ograničen rok trajanja;
 9. Zapečaćeni proizvodi koji iz zdravstvene zaštite ili higijene nisu pogodni za vraćanje i kojih je brtva pukla nakon isporuke;
 10. Proizvodi koji se nakon isporuke neopozivo miješaju sa drugim proizvodima zbog svoje prirode;
 11. Alkoholna pića, čija je cijena dogovorena prilikom zaključivanja sporazuma, ali čija se isporuka može izvršiti tek nakon dana 30, a čija stvarna vrijednost ovisi o tržišnim fluktuacijama na koje poduzetnik nema utjecaja;
 12. Zapečaćene audio, video snimke i računarski softver, čiji je pečat pušten nakon isporuke;
 13. Novine, časopisi ili časopisi, osim pretplata na njih;
 14. Dostava digitalnog sadržaja osim na materijalnom mediju, ali samo ako:
  1. izvedba je započela izričitim prethodnim pristankom potrošača; i
  2. potrošač je izjavio da na taj način gubi pravo na povlačenje.

Član 11 - Cijena

 1. Tokom roka važenja navedenog u ponudi, cijene proizvoda i / ili usluga koje se nude ne povećavaju se, osim promjena cijena zbog promjene stopa PDV-a.
 2. Suprotno prethodnom stavku, poduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge s promjenjivim cijenama koje podliježu fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja. Ova veza na fluktuacije i činjenicu da su sve navedene cijene ciljne cijene navedeni su u ponudi.
 3. Povećanja cijena unutar 3 mjeseci nakon sklapanja sporazuma dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
 4. Povećanja cijena od 3 mjeseci nakon zaključenja ugovora dopuštena su samo ako je poduzetnik to odredio i:
 5. oni su rezultat zakonskih propisa ili odredbi; ili
 6. potrošač ima ovlast otkazati ugovor s učinkom od dana kada povećanje cijena stupa na snagu.
 7. Cijene navedene u asortimanu proizvoda ili usluga uključuju PDV.

Član 12. Ispunjenje sporazuma i dodatna garancija

 1. Poduzetnik jamči da su proizvodi i / ili usluge u skladu s sporazumom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima ispravnosti i / ili upotrebljivosti i zakonskim odredbama koje postoje na dan sklapanja ugovora i / ili vladinim propisima. Ako se dogovore, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan i za uobičajenu upotrebu.
 2. Dodatno jamstvo koje daje trgovac, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada ne ograničava zakonska prava i tvrdi da potrošač može tvrditi protiv trgovca na temelju sporazuma, ako trgovac nije ispunio svoj dio sporazuma.
 3. Pod dodatnom garancijom podrazumijeva se svaka obveza poduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojoj potrošaču odobrava određena prava ili zahtjeve koji nadilaze ono što se zakonski zahtijeva u slučaju da nije ispunio svoj dio sporazuma. .

Član 13 - Isporuka i primjena

 1. Poduzetnik će se maksimalno pobrinuti za primanje i provođenje narudžbi za proizvode i prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.
 2. Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač poduzetniku dao do znanja.
 3. Uzimajući u obzir ono što je o ovome navedeno u članku 4 ovih općih uvjeta, poduzetnik će prihvaćene narudžbe izvršavati odgovarajućom brzinom, ali najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije dogovoren drugačiji rok isporuke. Ako isporuka kasni ili ako se narudžba ne može ili samo djelomično izvršiti, potrošač će o tome biti obaviješten najkasnije 30 dana nakon što je poslao narudžbu. U tom slučaju potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez troškova i ima pravo na bilo kakvu naknadu.
 4. Nakon raspuštanja u skladu s prethodnim stavkom, poduzetnik će odmah vratiti iznos koji je potrošač uplatio.
 5. Rizik od oštećenja i / ili gubitka proizvoda leži na poduzetniku do trenutka isporuke potrošaču ili predstavniku koji je unaprijed određen i koji poduzetniku bude poznat, osim ako se izričito ne dogovori drugačije.

Član 14. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i produženje

Otkazivanje:

 1. Potrošač može u svakom trenutku otkazati ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz poštivanje dogovorenih pravila o raskidu i najviše otkaznog roka od najviše mjesec dana.
 2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz dužno poštivanje dogovorenih pravila o raskidu i otkazni rok od najmanje najviše mesec dana
 3. Potrošač može s sporazumima navedenim u prethodnim stavcima:
  1. otkazati u bilo koje vrijeme i ne ograničavati se na otkazivanje u određeno vrijeme ili u određenom periodu;
  2. barem otkazati na isti način na koji su ga upisali;
  3. uvijek otkazajte s istim rokom otkaza koji je poduzetnik sam odredio.

Proširenje:

 1. Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se prešutno obnavljati ili obnavljati na određeno vrijeme.
 2. Odstupajući od prethodnog stavka, ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku dnevnih, tjednih i tjednih novina i časopisa može se prešutno obnavljati u ograničenom periodu do tri mjeseca ako potrošač zaključi ovaj produženi ugovor može produžiti produženje s otkaznim rokom najviše mjesec dana.
 3. Sporazum koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno obnoviti samo na neodređeno vrijeme samo ako potrošač može otkazati u bilo kojem trenutku s otkaznim rokom najviše od mjesec dana. Otkazni rok iznosi najviše tri mjeseca ako se sporazum produžava na redovnu, ali manje od jednom mjesečno isporuku dnevnih, vijesti i tjednih novina i časopisa.
 4. Ugovor s ograničenim trajanjem redovitog uvođenja dnevnih novina, vijesti i tjednika, časopisa i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne prešutno se nastavlja i automatski se završava nakon probnog ili uvodnog razdoblja.

Trajanje:

 1. Ako ugovor ima više od jedne godine, potrošač može otkazati ugovor u bilo kojem trenutku nakon jedne godine s otkaznim razdobljem od najviše mjesec dana, osim ako razumnost i korektnost ne sprečavaju otkaz prije isteka dogovorenog trajanja.

Član 15 - Plaćanje

 1. Ako nije drugačije određeno u ugovoru ili dodatnim uvjetima, iznosi koje potrošač duguje moraju biti plaćeni u roku od 14 dana nakon početka razdoblja promišljanja ili u nedostatku razdoblja razmišljanja u roku od 14 dana nakon zaključenja ugovora. U slučaju sporazuma o pružanju usluge, ovaj rok započinje dan nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.
 2. Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, opći uvjeti nikada ne mogu obavezati potrošača da unaprijed plati više od 50%. Kada je utvrđeno predujam, potrošač ne može zahtijevati nikakva prava u vezi s izvršenjem odgovarajućeg naloga ili usluge, prije nego što se uplati predujam.
 3. Potrošač ima obvezu odmah prijaviti netočnosti u podacima o plaćanju koji se poduzetniku daju ili navode.
 4. Ako potrošač ne ispuni svoje obveze plaćanja na vrijeme, to je nakon što ga poduzetnik obavijesti o zakašnjeloj uplati i poduzetnik je potrošaču odobrio rok od 14 dana da i dalje ispunjava svoje obveze plaćanja, nakon ako ne plati u roku ovog dana 14, zakonske kamate na još dugovani iznos i poduzetnik ima pravo naplatiti izvanpravne troškove naplate koji su mu nastali. Ovi troškovi naplate iznose najviše: 15% na preostale iznose do € 2.500, =; 10% nad sljedećim € 2.500, = i 5% nad sljedećim € 5.000, = s najmanje € 40, =. Poduzetnik može, u korist potrošača, odstupiti od navedenih iznosa i postotaka.

Član 16. - Postupak po prigovoru

 1. Poduzetnik ima reklamirane reklamacije i bavi se pritužbama po ovom postupku.
 2. Žalbe zbog provedbe sporazuma moraju se poduzetniku podnijeti u potpunosti i jasno opisati u razumnom roku nakon što potrošač utvrdi nedostatke.
 3. Na pritužbe predate poduzetniku odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako prigovor zahtijeva predvidljivo duže vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s porukom primitka i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
 4. Potrošač u svakom slučaju mora dati poduzetniku 4 tjedana da riješi prigovor u međusobnim savjetovanjima. Nakon ovog razdoblja nastaće spor koji je podložan postupku rješavanja spora.

Član 17 - Sporovi

 1. Sporazumi između poduzetnika i potrošača na koje se ti opći uvjeti primjenjuju isključivo su uređeni nizozemskim zakonom.

Član 18 - Dodatne odredbe ili odredbe koje odstupaju

Dodatne ili odstupajuće odredbe ovih općih uvjeta ne smiju štetiti potrošača i moraju se zabilježiti u pisanom obliku ili na takav način da mogu biti pohranjene na pristupačan način na trajnom mediju.

Prilog 1 Obrazac za povlačenje

Obrazac za otkazivanje

Slušajte svoju dnevnu meditaciju ovdje

Takođe pronađite ovu meditaciju MI SMO JEDNO (we-are-one.io)

Mnogi ljudi imaju besplatno Crown Chakra rezonantna meditacija preuzeto za meditaciju tokom punog mjeseca. Jeste li znali da je mjesečev položaj povezan sa čakrama? I zato postoji 7 različitih rezonancijskih meditacija, jedna po čakri.

Ovaj skočni prozor prikazuje meditaciju povezanu sa trenutni položaj mjeseca.

HSP i osjetljivost
Vizija života
Duhovni razvoj
(Trance) Lečenje
Srednji brod
Meditacija
Želite znati više?