Podmínky

Podmínky

Obsah:

Článek 1 - Definice
Článek 2 - Identita podnikatele
Článek 3 - Použitelnost
Článek 4 - Nabídka
Článek 5 - Dohoda
Článek 6 - Herroepingsrecht
Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během období chlazení
Článek 8 - Výkon práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a jeho náklady
Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy
Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení
Článek 11 - Cena
Článek 12 - Soulad a zvláštní záruka
Článek 13 - Dodání a provedení
Článek 14 - Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 15 - Platba
Článek 16 - Reklamační řád
Článek 17 - Spory
Článek 18 - Dodatečná nebo jiná ustanovení
Příloha 1 - Vzorový formulář pro zrušení

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách se vztahuje na:

 1. Dodatečná dohoda: dohoda, kterou spotřebitel získává produkty, digitální obsah a / nebo služby v souvislosti s dohodou uzavřenou na dálku a toto zboží, digitální obsah a / nebo služby jsou poskytovány podnikatelem nebo třetí stranou na základě dohody mezi touto třetí stranou a podnikatel;
 2. doba odkladu: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 3. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná pro účely související s její obchodní, obchodní, řemeslnou nebo profesionální činností;
 4. Dag: Kalendář den;
 5. Digitální obsah: data vyrobená a dodaná v digitální podobě;
 6. Doba trvání dohody: dohoda, která se vztahuje na pravidelné dodání zboží, služeb a / nebo digitálního obsahu během určitého období;
 7. trvalém nosiči: jakékoli zařízení - včetně e-mailu - které umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem, který budoucí konzultace nebo použití po dobu, která je přizpůsobena účelu, pro který je informace jsou určeny a které umožňují nezměněnou reprodukci uložených informací;
 8. Herroepingsrecht: možnost pro spotřebitele zrušit smlouvu na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 9. podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty, přístup k digitálnímu obsahu nebo službám na dálku;
 10. smlouva uzavřená na dálku: dohoda uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje na dálku výrobků, digitálního obsahu a / nebo služeb, přičemž až do uzavření dohody včetně jejího uzavření se výlučné nebo společné užívání používá nebo více technik vzdálené komunikace;
 11. Vzorový formulář pro zrušení: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v dodatku I těchto podmínek. Příloha I nemusí být zpřístupněna, pokud spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o jeho objednávku;
 12. Technologie pro komunikace na dálku: znamená, že lze použít k uzavření dohody, aniž by spotřebitel a obchodník museli být na stejném místě současně.

Článek 2 - identita podnikatele

PŘIDANÁ HODNOTA, obchodování pod názvem Experience The Now

Binckhorstlaan 135
2516 BA Haag

Telefonní číslo: 0624 616974
E-mailová adresa: viz http://ervaarhet.nu/contact/

Obchodní komora číslo: 27179800

Edwin van der Hoeven je členem CRKBO pod názvem Experience It Now.

Článek 3 - použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku je spotřebitelům zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, uvede podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku, jak lze nahlížet na všeobecné obchodní podmínky u podnikatele a že budou zaslány bezplatně co nejdříve na žádost spotřebitele.
 3. Je-li smlouva uzavřena vzdálenost elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, bude text těchto podmínek je k dispozici v elektronické podobě na spotřebiteli tak, aby spotřebitel Jednoduchý způsob, jak mohou být uloženy na trvalém nosiči. Není-li to rozumně možné, před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, ukáže-li být informováni o všeobecných podmínek elektronicky, a že budou zaslány bezplatně na žádost spotřebitele elektronicky nebo jiným způsobem.
 4. V případě, že se k těmto obecným podmínkám vztahují zvláštní podmínky produktu nebo služby, druhý a třetí odstavec se použijí obdobně a v případě rozporných podmínek může spotřebitel vždy uplatnit příslušné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější. .

Článek 4 - nabídka

 1. Je-li nabídka má omezenou dobu trvání, nebo závislosti na podmínkách, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil řádné posouzení nabídky spotřebitelem. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o pravdivé zobrazení nabízených produktů, služeb a / nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nezavazují podnikatele.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, které jsou spotřebiteli opravdu jasná jaká práva a povinnosti, které jsou připojeny k přijetí nabídky.

Článek 5 - Dohoda

 1. Dohoda podléhá ustanovením odstavce 4, uzavřených v době spotřebitele přijímá nabídku a splňují odpovídající podmínky.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel okamžitě elektronicky potvrdí přijetí nabídky. Dokud nebude přijetí tohoto souhlasu potvrzeno podnikatelem, může spotřebitel smlouvu rozpustit.
 3. Pokud je vytvořena dohoda elektronicky, bude obchodník přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu elektronický přenos dat a zajištění bezpečného prostředí webu. V případě, že spotřebitel může platit elektronicky, bude obchodník přijmout příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel se může v rámci zákona informovat, zda si spotřebitel může splnit své platební povinnosti, jakož i všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro řádné uzavření dohody na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k neuzavření smlouvy, má právo odmítnout objednávku nebo žádost nebo připojit k realizaci zvláštní podmínky.
 5. Provozovatel zašle spotřebiteli nejpozději při dodání výrobku, služby nebo digitálního obsahu následující informace písemně nebo tak, aby je mohl spotřebitel způsobem, který je přístupný, uchovávat na trvanlivém médiu přístupným způsobem:
  1. návštěvnickou adresu podnikatelského sídla podnikatele, kde může spotřebitel přijít se stížnostmi;
  2. podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  3. informace o zárukách a stávající službě po zakoupení;
  4. cena včetně všech daní z produktu, služby nebo digitálního obsahu; případně náklady na doručení; a způsob platby, dodání nebo provádění dohody na dálku;
  5. požadavky na zrušení dohody, pokud dohoda má dobu trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
  6. má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě rozšířené transakce platí ustanovení v předchozím odstavci pouze pro první dodávku.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Pro produkty:

 1. Spotřebitel může bez udání důvodu ukončit dohodu o koupi produktu během doby chlazení nejméně 14 dní. Podnikatel může požádat spotřebitele o důvod odstoupení od smlouvy, není však povinen uvést důvod (y).
 2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 začíná dnem, kdy spotřebitel obdržel produkt nebo třetí strana určená spotřebitelem předem, která není dopravcem, nebo:
  1. pokud spotřebitel objednal několik produktů ve stejném pořadí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržela poslední produkt. Podnikatel může, pokud jasně informoval spotřebitele před objednávkovým procesem, odmítnout objednávku na několik produktů s jinou dodací lhůtou.
  2. pokud dodání produktu sestává z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržel poslední zásilku nebo část;
  3. u dohod o pravidelné dodávce produktů během určitého období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržela první produkt.

Pro služby a digitální obsah, který není dodán na hmotném médiu:

 1. Zákazník může bez udání důvodu ukončit smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dodávce digitálního obsahu, která není dodána na hmotném nosiči, alespoň po dobu 14 dnů. Podnikatel může požádat spotřebitele o důvod odstoupení od smlouvy, není však povinen uvést důvod (y).
 2. Období reflexe uvedené v odstavci 3 začíná dnem následujícím po uzavření dohody.

Prodloužení lhůty na rozmyšlenou u výrobků, služeb a digitálního obsahu, které nebyly poskytnuty na hmotném nosiči, pokud právo na odstoupení od smlouvy není informováno:

 1. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, končí lhůta pro rozmyšlenou dvanáct měsíců po skončení původního období pro rozmyšlenou stanoveného podle předchozích odstavců tohoto článku.
 2. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do dvanácti měsíců od počátečního data původního období na rozmyšlenou, vyprší doba na rozmyšlenou 14 dny po dni, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během období rozmyšlenou

 1. Spotřebitel bude s výrobkem a obalem zacházet s péčí opatrně. Výrobek bude pouze rozebírat nebo používat v rozsahu, který je nezbytný k určení povahy, vlastností a provozu výrobku. Základním principem je, že spotřebitel může s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze tak, jak by mu bylo dovoleno v obchodě.
 2. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty výrobku, které je výsledkem způsobu manipulace s výrobkem, který přesahuje rámec povolený v odstavci 1.
 3. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty výrobku, pokud mu podnikatel neposkytl veškeré zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy před uzavřením smlouvy nebo po jejím uzavření.

Článek 8 - Výkon práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a náklady s tím spojené

 1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, musí tuto skutečnost oznámit podnikateli v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.
 2. Jakmile je to možné, ale ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, vrátí spotřebitel výrobek nebo jej podá podnikateli. To není nutné, pokud podnikatel nabídl, že si výrobek sám vyzvedne. Spotřebitel v každém případě pozoroval dobu návratnosti, pokud výrobek vrátí před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.
 3. Spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, je-li to přiměřeně možné v jeho původním stavu a obalu, a to v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytovanými podnikatelem.
 4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
 5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku. Pokud podnikatel neoznámil, že spotřebitel musí tyto náklady nést, nebo pokud podnikatel uvede, že náklady nese sám, nemusí spotřebitel hradit náklady na vrácení.
 6. Pokud spotřebitel zruší poté, co poprvé výslovně požádal, aby poskytování služby nebo dodávka plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji, začalo v omezeném objemu nebo množství během lhůty na rozmyšlenou, je spotřebitelem podnikatel. dluží částku, která je úměrná té části závazku, kterou podnikatel splnil v době zrušení, ve srovnání s plným dodržováním závazku.
 7. Spotřebitel nenese žádné náklady na poskytování služeb nebo dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném množství nebo množství, ani na dodávku dálkového vytápění, pokud:
  1. podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, náhradě nákladů nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, nebo;
  2. spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení poskytování služby nebo o dodávku plynu, vody, elektřiny nebo dálkového vytápění během období chlazení.
 8. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:
  1. před dodáním výslovně nesouhlasil s tím, že zahájí soulad s dohodou před koncem lhůty na zvážení;
  2. neuznal, že při udělení svého souhlasu ztratil právo na odstoupení; nebo
  3. podnikatel toto prohlášení od spotřebitele nepotvrdil.
 9. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, veškeré další smlouvy budou zrušeny ze zákona.

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy

 1. Pokud obchodník umožňuje spotřebiteli odstoupit v elektronické podobě, po obdržení tohoto oznámení neprodleně zašle potvrzení o přijetí.
 2. Podnikatel vrátí veškeré platby spotřebiteli, včetně jakýchkoli nákladů na dopravu účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, okamžitě, ale do 14 dnů následujících po dni, kdy mu spotřebitel oznámil zrušení. Pokud podnikatel nenabízí převzetí produktu sám, může počkat na vrácení, dokud produkt neobdrží, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt zaslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 3. Podnikatel používá stejnou platební metodu, kterou spotřebitel použil k úhradě, pokud spotřebitel nesouhlasí s jinou metodou. Splácení je pro spotřebitele zdarma.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob dodání než nejlevnější standardní dodávka, podnikatel nemusí splatit dodatečné náklady na dražší metodu.

Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení vyloučit následující produkty a služby, avšak pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, a to alespoň včas pro uzavření smlouvy:

 1. Produkty nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv a které se mohou vyskytnout v ochranné lhůtě;
 2. Dohody uzavřené během veřejné dražby. Veřejnou dražbou se rozumí způsob prodeje, při němž podnikatel, spotřebitel, který je osobně přítomen, nebo který má příležitost být osobně přítomen na dražbě, pod vedením dražebníka, a kde je dána možnost, aby se podnikatel, který je přítomen osobně, nabízel produkty, digitální obsah a / nebo služby. úspěšný uchazeč je povinen zakoupit produkty, digitální obsah a / nebo služby;
 3. Smlouvy o poskytování služeb, po plném výkonu služby, ale pouze v případě, že:
  1. plnění začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  2. spotřebitel prohlásil, že ztratí své právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel plně splní dohodu;
 4. Balíčkové cesty uvedené v článku 7: 500 BW a dohody o přepravě cestujících;
 5. Smlouvy o poskytování služeb za účelem poskytnutí ubytování, pokud je ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo doba provádění a jiná než pro účely bydlení, přepravu zboží, služby pronájmu automobilů a stravování;
 6. Dohody týkající se volnočasových aktivit, pokud je ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo doba provádění;
 7. Výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikované a které jsou vyráběny na základě individuálního rozhodnutí nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;
 8. Výrobky, které se rychle kazí nebo mají omezenou životnost;
 9. Utěsněné výrobky, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny nejsou vhodné pro vrácení a jejichž pečeť byla porušena po dodání;
 10. Výrobky, které jsou neodvolatelně smíchány s jinými výrobky po dodání kvůli své povaze;
 11. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale jejichž dodávka se může uskutečnit až po 30 dnech, jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu, na které nemá podnikatel vliv;
 12. Utěsněné audio, video nahrávky a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;
 13. Noviny, časopisy nebo časopisy, s výjimkou předplatného;
 14. Dodání digitálního obsahu jiného než na hmotném médiu, ale pouze pokud:
  1. plnění začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  2. spotřebitel uvedl, že tím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Článek 11 - cena

 1. Během období uvedeného v nabídce se ceny nabízených produktů a / nebo služeb nezvýší, s výjimkou cenových změn způsobených změnami sazeb DPH.
 2. Bez ohledu na předchozí odstavec, obchodní výrobky nebo služby, jejichž ceny jsou nezávazné, kolísání cen na finančním trhu, a pokud podnikatel nemá žádnou kontrolu, u variabilní ceny. Tyto výkyvy a skutečnost, že všechny cenové cíle, jsou v nabídce.
 3. Cena do 3 měsíců po uzavření smlouvy jsou povoleny pouze v případě, že důsledkem právních předpisů nebo předpisů.
 4. Růst cen 3 měsíců po uzavření smlouvy, jsou povoleny pouze v případě, že obchodník souhlasil a:
 5. jsou výsledkem právních předpisů; nebo
 6. má spotřebitel pravomoc ukončit dohodu s účinností od dne, kdy zvýšení cen nabývá účinnosti.
 7. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

Článek 12 - Dohoda o shodě a zvláštní záruka

 1. Podnikatel zaručuje, že produkty a / nebo služby jsou v souladu s dohodou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost a právní předpisy existující k datu uzavření smlouvy. nebo vládních nařízeních. Pokud je to dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že produkt je vhodný k jinému než běžnému použití.
 2. Dodatečná záruka poskytnutá obchodníkem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a tvrzení, že spotřebitel může na základě dohody uplatnit vůči obchodníkovi, pokud obchodník nesplnil svou část smlouvy.
 3. Mimořádnou zárukou se rozumí jakýkoliv závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, v němž spotřebiteli přiznává některá práva nebo nároky, které přesahují zákonem stanovené požadavky v případě, že nesplní svou část smlouvy. .

Článek 13 - Dodání a provedení

 1. Obchodník bude mít co největší pozor při přijímání a provádění objednávek na produkty a při posuzování žádostí o poskytování služeb.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil podnikateli.
 3. S ohledem na to, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, provede podnikatel přijaté objednávky s řádnou rychlostí, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jiné dodací období. Pokud je dodávka zpožděna, nebo pokud není možné objednávku provést nebo pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů po podání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo vypovědět smlouvu bez nákladů a má nárok na jakoukoli náhradu.
 4. Po zrušení podle předchozího odstavce podnikatel okamžitě vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.
 5. Nebezpečí škody a / nebo ztráty produktů nese zaměstnavatel až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určený a podnikatel oznámil zástupce, není-li dohodnuto jinak.

Článek 14 - Délkové transakce: trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení:

 1. Spotřebitel může kdykoliv zrušit smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb s řádným dodržováním dohodnutých pravidel ukončení a nejpozději do jednoho měsíce.
 2. Spotřebitel může kdykoliv ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb s řádným dodržováním dohodnutých pravidel ukončení a minimálně na dobu trvání smlouvy. nejvýše jeden měsíc.
 3. Spotřebitelé mohou dohody uvedené v předchozích odstavcích:
  1. zrušit kdykoliv a neomezovat se na ukončení v určitém čase nebo v daném období;
  2. přinejmenším zrušit stejným způsobem, jakým byly zadány;
  3. vždy zrušte se stejnou výpovědní lhůtou, jakou podnikatel stanovil pro sebe.

Rozšíření:

 1. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být automaticky prodloužena nebo obnovena na určitou dobu.
 2. Odchylně od předchozího odstavce může být smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné poskytování denních, týdenních a týdenních novin a časopisů, mlčky obnovena na omezenou dobu do tří měsíců, pokud spotřebitel tuto prodlouženou smlouvu uzavře. může prodloužit lhůtu s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce.
 3. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být mlčky obnovena pouze na dobu neurčitou, pokud spotřebitel může kdykoli zrušit nejpozději s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Výpovědní lhůta je nejvýše tři měsíce, pokud se smlouva vztahuje na pravidelné, ale méně než jednou měsíčně, doručení denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů.
 4. Smlouva s omezenou dobou trvání pro pravidelné zavádění deníků, novinek a týdeníků a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) není mlčky navazována a končí automaticky po soudním nebo úvodním období.

Trvání:

 1. Pokud má smlouva trvání déle než jeden rok, může spotřebitel smlouvu zrušit kdykoli po jednom roce se lhůtou pro zrušení nejvýše jednoho měsíce, ledaže přiměřenost a spravedlnost nevylučují zrušení před uplynutím dohodnuté doby trvání.

Článek 15 - Platba

 1. Pokud není ve smlouvě nebo v dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být dlužné částky splatné spotřebitelem zaplaceny do 14 dnů po zahájení lhůty pro rozmyšlenou, nebo v případě, že lhůta pro rozmyšlenou není v lhůtě 14 dnů po uzavření smlouvy. V případě dohody o poskytnutí služby začíná tato lhůta dnem, kdy spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nemusí být spotřebitel ve všeobecných obchodních podmínkách nikdy povinen zaplatit předem více než 50%. Je-li stanovena záloha, spotřebitel nemůže uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby před uskutečněním zálohy.
 3. Spotřebitel má povinnost k nepřesnostem v údajích nebo bezprostředně určených platbu operátorovi.
 4. Pokud spotřebitel neplní svou platební povinnost (y) včas, je to poté, co byl podnikatel informován o opožděné platbě, a podnikatel dal spotřebiteli ve lhůtě 14 dnů na splnění jeho platebních povinností, a to po uplynutí lhůty splatnosti. nezaplacení ve lhůtě 14 dnů, zákonný úrok z dlužné částky a podnikatel je oprávněn účtovat mu mimosoudní náklady na výběr. Tyto náklady na inkaso činí maximálně: 15% z nesplacených částek do € 2.500, =; 10% přes následující € 2.500, = a 5% přes následující € 5.000, = s minimem € 40, =. Podnikatel se může ve prospěch spotřebitele odchýlit od uvedených množství a procent.

Článek 16 - stížnosti

 1. Podnikatel má dobře medializovaných stížností a zabývá se stížnostmi v rámci tohoto postupu.
 2. Stížnosti na provedení smlouvy musí být podnikateli podány plně a jasně popsány v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel zjistil vady.
 3. Když podnikatel stížnosti ve lhůtě 14 dnů odpověděl ode dne doručení. Je-li stížnost je předvídatelný delší doba zpracování, odpověděl provozovatelem ve lhůtě 14 dnů oznámení o přijetí a označení, pokud spotřebitel může očekávat podrobnější odpověď.
 4. Spotřebitel musí v každém případě poskytnout podnikateli 4 týdny na vyřešení stížnosti po vzájemné konzultaci. Po uplynutí této doby vznikne spor, který je předmětem postupu urovnávání sporů.

Článek 17 - Spory

 1. Dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se tyto obecné podmínky vztahují, se řídí výhradně nizozemským právem.

Článek 18 - Dodatečná nebo odchylná ustanovení

Dodatečná ustanovení nebo odchylka od těchto podmínek nemusí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je mohl spotřebitel uchovávat přístupným způsobem na trvalém nosiči.

Příloha 1 Vzorový formulář pro stažení

Vzorový formulář pro zrušení

HSP a citlivost
Vize života
Duchovní vývoj
(Trance) Léčení
Stáž
Meditace
Chcete vědět více?